Kroužky

Kroužky se konají od pondělí do pátku v odpoledních hodinách, a to od začátku října do konce května. Pravidelně nabízíme a podle zájmu rodičů otevíráme tyto kroužky:

 

Angličtina pro děti

Aby se dítě přirozeně učilo a ''vstřebávalo'' cizí jazyk, nesmí učení vnímat jako povinnost, ale jako zábavnou aktivitu. Proto je výuka angličtiny realizována formou her, tanečků, písniček, říkanek, pantomimy, výtvarných či pohybových aktivit, díky kterým si dítě cizí jazyk oblíbí a zároveň si osvojí i základní slovní zásobu a jednoduché fráze.

Výuka probíhá v malých skupinkách (max. 5 dětí), lektor má tedy možnost se všem dětem věnovat individuálně, což děti velmi oceňují. Lektor se snaží s dětmi mluvit co nejvíce anglicky a češtinu používá jen okrajově. Tím, že lektor využívá k výuce hudební, pohybové a výtvarné aktivity, podporuje u dětí rozvoj všech smyslů. Navíc se dítě při hodinách učí aktivně a beze studu komunikovat i když používaný jazyk není jeho rodný.

 

 

Legáček

Stavebnice LEGO je již spoustu let oblíbenou zábavou dětí všech věkových kategorií. Kostky LEGA se ale dají také velmi dobře využít jako netradiční výukový prostředek.

Kroužek LEGO Kostík je koncipován tak, aby u dětí přirozeným způsobem rozvíjel jemnou motoriku, fantazii, tvořivost, logické a kritické myšlení. Současně si děti osvojují početní dovednosti, dovednosti týmové spolupráce, schopnost vzájemné komunikace a v neposlední řadě i schopnost koncentrace na určitou činnost po delší dobu.

 

 

Výtvarný kroužek

Pracujeme s různými materiály, kreslíme, malujeme, stříháme, experimentuje s barvami. Není pro nás důležitý výsledek, ale radost a prožitek z tvoření. Podporujeme rozvoj fantazie a kreativitu.

 

 

Jóga pro děti

Cvičení jógy napomáhá dětem rozhýbat a uvolnit celé tělo prostřednictvím jógových pozic a pohybů. Učíme se správnému dýchání, uvolnění a radosti z pohybu. Děti cvičení baví, je hravé a veselé. Cvičení je obohaceno o povídání - učíme se komunikovat a sdílet, o jógové hry, kde důraz je kladen na spolupráci a rozvoj individuality dítěte. Cvičení jógy napomáhá správnému držení těla, rozvoji fyzické kondice a zejména mentálnímu a psychickému zdraví. Jednotlivé pozice jsou hravé, podle zvířátek a prostřednictvím krátkých příběhů projdeme celou lekci jógy. 

 

 

Povídálek

S pomocí dechových, artikulačních, grafomotorických cvičení a nácviku motoriky mluvidel procvičují děti na tomto kroužku správnou výslovnost a rozvíjejí své jazykové dovednosti. Kroužek pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť. Cílem kroužku je zlepšení schopnosti vyjadřovat se a formulovat myšlenky dětí.

 

 

 

 

MŠ Domeček Letňany s.r.o.
Tvrdého 47
Praha 9 – Letňany
Ing. Markéta Čurdová
tel: 604 708 572

info@klubmontessori.cz

info@skolkaletnany.cz

 

 

facebook.jpg